Accessibility Links

Capability Development and Knowledge Management Senior

  • Job reference: 931633
  • Location: Baku city
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Oil & Gas
  • Date posted: 10/08/2020

İstedadların inkişafı və biliklərin idarə edilməsi üzrə şirkət strategiyasının planlaşdırılmasını, icrasını və inzibatçılığını birbaşa rəhbərin tabeliyi ilə həyata keçirmək

To implement the planning, execution and administration of capability development and knowledge management strategy of the company under the supervision of line manager

İnkişaf ehtiyaclarının analizi üzrə alətlərin, formaların və texnikaların yaradılması

Creating Development Needs Analysis tools, forms and techniques

İnsan Kapitalı Biznes Tərəfdaşlarından nəticələrin toplanması və ehtiyac analizi nəticələri əsasında ilkin planın hazırlanması

Collecting the results from HCBP and preparing initital report of DNAs

Vahid inkişaf planındakı ehtiyaclara müvafiq olan inkişaf həllərinin müəyyən edilməsi

Identifying the interventions relevant for the needs stated stated in Consolidated Development Plan

İnkişaf fəaliyyətlərinin planlaşdırılması, təşkil edilməsi və monitorinqi, zəruri uyğunlaşdırmaların həyata keçirilməsi

Planning, arranging and monitoring the development actions and making necessary amendments

Təsirin müəyyən edilməsi üzrə formaların, alətlərin və proseslərin yaradılması

Creating impact evaluation forms, tools and processes;

İnkişaf fəaliyyətləri üzrə məmnuniyyət sorğularının hazırlanması, həyata keçirilməsi və nəzarət edilməsi

Designing, conducting and tracking development action satisfaction surveys

Kompetensiyaların Təminatlı Proqramının idarə edilməsi və dəstəklənməsi

Administering and supporting Competency Assurance Program

LMS və CMS-in idarə edilməsi, dəstəklənməsi və vendorlarla münasinətlərin koordinasiya edilməsi

Administering and supporting on LMS and CMS, coordination with vendors

Liderlik inkişafı proqramlarının planlaşdırılması, inzibatçılığı və nəticələrin dəyərləndirilməsi

Planning and aministering Leadership Development Programs and evaluating results

Biliklərin idarə edilməsi üzrə alət və təcrübələrin yaradılması və buraxılması, aşkar olmayan biliklərin üzə çıxarılması, biliklərin dövriyyəsinin və şirkət daxilində saxlanılması üçün alətlərin yaradılması

Creating and rolling out knowledge management tools and practices, creating tools to identify tacit knowledge and knowledge retention and cycle

Korporativ akademiyanın və daxili təlimçilər qrupunun koordinasiya edilməsi

Coordinating corporate academy and trainers' pool

Hesabatlılığın və zəruri məlumatların vaxtında və keyfiyyətlə mövcudluğunun təmin edilməsi

Ensuring timely and quality data and reporting are available at all times

Arzuolunan səviyyədə icraolunmanın təmin edilməsi üçün İstedadların inkişafı və biliklərin idarə edilməsi üzrə siyasət, prosedur, proses və alətlərə dair təlimatlandırmanın bütün steykholderlər üçün həyata keçirilməsi

Training of all internal stakeholders on CDKM policies, procedures, processes and tools to ensure consistent implementation

Birbaşa rəhbərin təyin etdiyi digər tapşırıqların və öhdəliklər

Other duties as assigned by the manager


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.