Accessibility Links

Talent Management Senior Specialist

  • Job reference: 931631
  • Location: Baku city
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Oil & Gas
  • Date posted: 10/08/2020

Performansın idarə edilməsi prosesi üzrə mərhələlərin planlaşdırılması və monitorinqi və uğurlu koordinasiya və əməkdaşlıq vasitəsilə düzgün icraetmənin təmin edilməsi

Planning and monitoring performance management process milestones and ensuring proper execution through successful coordination and collaboration

Kompetensiya üzrə ehtiyac-boşluq analizinin planlaşdırılması, monitorinqi və tamamlama səviyyəsinin təmin edilməsi

Planning and monitoring competency gap analysis process and ensuring full completion rates

Şirkətin strateji iş qüvvəsi ehtiyacının qarşılanması məqsədi ilə davamçılığın planlaşdırılması və karyera inkişafı siyasətinin icra edilməsi

Implementing succession planning and career development policy to meet organization's strategic workforce needs

Şirkətdə kritik vəzifələrin müəyyən edilməsi və hər bir vəzifə üzrə ehtiyac-davamçı kadrın mövcudluğunun təmin edilməsi

Identifying critical roles in organization and ensuring each of them are backed up with successors

Müxtəlif işçi auditoriyaları üzrə karyera inkişafı imkanlarının və yollarının hazırlanması, planlaşdırılması və şirkət boyunca karyera inkişafı imkanlarının mövcudluğunun təmin edilməsi

Designing and planning career development options and routes for diverse people and making career development opportunities available throughout organization

Fərdi inkişaf planlarının hazırlanmasının monitorinqi və hər kəs üçün bu planların mövcudluğunun təmin edilməsi

Monitoring preparation of individual development plans and ensuring they are in place for everyone

Mümkün olduğu hallarda, şirkətin rəhbərlik və kritik vəzifələr üzrə daxili iş qüvvəsi ehtiyacının davamçılığın planlaşdırılması və karyera inkişafı fəaliyyətləri vasitəsi ilə cari iş qüvvəsi təlifi ilə təmin edilməsi

Ensuring internal workforce needs for senior/leadership/critical roles are filled with internal workforce supply with succession planning and career development actions, where possible

Davamçılığın planlaşdırılması və karyera inkişafının dəstəklənməsi məqsədi ilə kompetensiya inkişafı proqramlarının buraxılması və monitorinqi, uğurlu icraetmənin təmin edilməsi

Rolling out and monitoring competency development programs to support succession planning and career development and ensuring successful implementation

Kouçinq və mentorluq proseslərinin və digər iş baxşında inkişaf alətlərinin, proseslərinin və qaydalarının hazırlannası və planlaşdırılması

Designing and planning coaching and mentoring process and other on the job development tools and processes framework

Liderlik inkişafı proqramları üçün kurrikulumun və digər qeyri-formal öyrənmə imkanlarının hazırlanması və inkişaf etdirilməsi

Designing and developing curricilum and other non-formal learning options for leadership development programs and evaluating outcomes

Hesabatlılığın və zəruri məlumatların vaxtında və keyfiyyətlə mövcudluğunun təmin edilməsi

Ensuring timely and quality data and reporting are available at all times

Arzuolunan səviyyədə icraolunmanın təmin edilməsi üçün İstedadların idarə edilməsi üzrə siyasət, prosedur, proses və alətlərə dair təlimatlandırmanın bütün steykholderlər üçün həyata keçirilməsi

Training of all internal stakeholders on TM policies, procedures, processes and tools to ensure consistent implementation


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.